Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh vinh dự là doanh nghiệp có sản phẩm ống nhựa được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu Quốc năm 2016 – 2018, đặc biệt với thành tích 5 lần liên tiếp được lựa chọn tham gia Chương trình từ năm 2008 đến nay

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA (2008 - 2018) 1